Verkoopvoorwaarden

ARTIKEL 1: TOEPASSINGSGEBIED

1.1. Deze algemene verkoopsvoorwaarden (hierna de “Algemene Voorwaarden”) en de bijzondere voorwaarden vermeld in het contract, maken tezamen met het contract het voorwerp uit van de overeenkomst tussen partijen. In geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en de bepalingen van de bijzondere voorwaarden vermeld in het contract, zullen deze laatste voorrang hebben. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten gesloten tussen SATORI BV, met ondernemingsnummer 0670.898.223 en gevestigd in de Sparrenhofstraat 147, 9100 Sint-Niklaas (hierna de “Interieurstylist”) en de Opdrachtgever.

1.2. Deze voorwaarden zijn zowel van toepassing bij verkoop als bij uitvoering van werken zoals het plaatsen en montage van de verkochte goederen, in casu los meubilair, accessoires, raamaankleding en binnenverlichting. Het plaatsen van de goederen houdt nooit verband met de stabiliteit van het gebouw.

1.3. In geval de Opdrachtgever met bepaalde voorwaarden niet akkoord gaat, dient hij de Interieurstylist daarvan op straffe van verval op de hoogte te brengen binnen zeven werkdagen na ontvangst van de Algemene Voorwaarden. Deze voorwaarden worden onweerlegbaar geacht ter kennis te zijn gebracht van de Opdrachtgever voor de totstandkoming van de overeenkomst. Door de bestelling aanvaardt de Opdrachtgever deze voorwaarden. De Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde online geconsulteerd worden (https://inesvanmele.be/wp-content/uploads/2023/07/Satori-Home) en worden samen met een samenvatting van de bestelling meegestuurd bij de bevestiging van de bestelling.

ARTIKEL 2: VERKOOP BUITEN DE ONDERNEMING: BEDENKTIJD

2.2. Deze clausule is enkel van toepassing op buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten in de zin van het WER (Wetboek Economisch Recht) en tenzij de offerte of bestelbon uitdrukkelijk vermeldt dat het om vervaardiging gaat overeenkomstig de specificaties van de Opdrachtgever of dat het een duidelijk persoonlijk karakter heeft. Met verkopen buiten de onderneming wordt o.a. bedoeld: verkoop tijdens beurzen of exposities, tijdens een door de Interieurstylist georganiseerde uitstap, alsook via de post, per telefoon of andere vormen van verkoop op afstand, alsook ten huize van de Opdrachtgever.

2.2. Bij een verkoop buiten de onderneming heeft de Opdrachtgever het recht aan de Interieurstylist mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 (veertien) kalenderdagen vanaf de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst. De Interieurstylist mag de Opdrachtgever vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. De Interieurstylist aanvaardt geen uitzonderingen op het herroepingsrecht. Herroepen kan via dit modelformulier: (web-link invoegen).

2.3. Aan de Opdrachtgever meegegeven stalen dienen op diens kosten te worden teruggezonden of persoonlijk te worden ingeleverd op volgend adres: SATORI BV, Sparrenhofstraat 147, 9100 Sint-Niklaas.

2.4. Overeenkomstig art. VI.71, §3 WER (Wetboek Economisch Recht) is de Opdrachtgever ertoe gehouden de redelijke kosten te vergoeden voor reeds door de Interieurstylist uitgevoerde diensten.

ARTIKEL 3: OFFERTES/AANBIEDINGEN

3.1. De offertes/aanbiedingen gegeven aan de Opdrachtgever hebben slechts een geldigheidsduur van 4 weken waarna zij eventueel onderhevig zijn aan prijswijzigingen. De offertes/aanbiedingen zijn steeds opgesteld op basis van de gegevens verstrekt door de Opdrachtgever of diens vertegenwoordiger.

3.2. Afbeeldingen, maat- en gewichtsopgaven, enz. welke de Interieurstylist verstrekt in catalogi, website, reclamemateriaal of anderszins, zijn voor haar niet bindend en uitsluitend bedoeld om een voorstelling te geven van het aangeboden artikel. De door de Interieurstylist overhandigde stalen zijn slechts ter aanduiding gegeven en kunnen wat de kleur betreft verschillen van de geleverde materialen. Afwijkingen in welke vorm dan ook geven de Opdrachtgever niet het recht de goederen te weigeren, betaling achterwege te laten of schadevergoeding te eisen. 3D concepten gelden niet met absolutie precisie/waarheid, doch zijn louter richtinggevend.

ARTIKEL 4: BESTELLING/CONTRACTAFSLUITING

4.1. Een bestelling door de Opdrachtgever wordt slechts bindend nadat ze uitdrukkelijk aanvaard werd door de Interieurstylist en de Opdrachtgever een orderbevestiging/dubbel van de bestelbon ontvangt. De bestelling wordt gevolgd door de ondertekening van een overeenkomst waarin de bijzondere voorwaarden van de overeenkomst worden uiteengezet. De overeenkomst wordt ten laste van de Interieurstylist slechts van kracht en naar haar keuze vanaf de datum van betaling van het voorziene voorschot of vanaf de datum van ondertekening van het contract; ten laste van de Opdrachtgever is de overeenkomst van kracht vanaf de datum van ondertekening van het contract.

4.2. Annuleren van de bestelling is niet mogelijk tenzij na voorafgaand schriftelijk akkoord. De Interieurstylist zal, na het tot stand komen van de overeenkomst, de voor de Opdrachtgever wezenlijke kenmerken van het product of dienst niet éénzijdig kunnen wijzigen. Dit geldt ook voor het gebruik dat de Opdrachtgever voorzag, althans voor zover hij dit aan de Interieurstylist mededeelde en de Interieurstylist dit aanvaardde, of bij gebreke aan dergelijke specificatie, het gebruik dat redelijkerwijze was te voorzien.

ARTIKEL 5: BORGSOM

Het is de Interieurstylist toegelaten in het algemeen een borgsom te vragen van de Opdrachtgever als voorwaarde voor de levering. Deze borgsom vertegenwoordigt hoogstens 100% van de totale prijs.

ARTIKEL 6: LEVERINGEN EN LEVERINGSTERMIJN

6.1. De goederen worden verzonden op risico en gevaar van de Interieurstylist. Behoudens het uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van de Interieurstylist, worden de goederen geleverd op de plaats van bestemming aangeduid in de bestelbon van de Interieurstylist. De Interieurstylist behoudt zich het recht voor een levering op te schorten of te weigeren bij niet-betaling op de vervaldag van het voorziene voorschot.

6.2. Het tijdstip van levering wordt in onderling overleg tussen de Interieurstylist en de Opdrachtgever bepaald. Indien de dag van de levering nog niet exact kan vastgelegd worden bij de verkoop dan wordt een benaderende periode vastgelegd waarbij de exacte datum nadien in onderling overleg wordt bepaald.

6.3. De Opdrachtgever of diens vertegenwoordiger dient ervoor te zorgen dat de goederen en/of diensten door de Interieurstylist of diens aangestelden of uitvoeringsagenten op een normale manier kunnen geleverd en geïnstalleerd worden op de overeengekomen plaats en leveringsdatum en voorziet een gemakkelijke toegang. Indien hieraan niet is voldaan, is de Opdrachtgever ertoe gehouden alle schade, met inbegrip van wachturen, bewaringskosten en kosten voor het behoud van de zaak, in hoofde van de Interieurstylist te vergoeden. Het lossen gebeurt steeds vanop een harde en goed berijdbare weg. Beschadigingen die ontstaan aan verhardingen bij het lossen zijn nooit ten laste van de Interieurstylist.

6.4. De Interieurstylist kan de leveringstermijn niet éénzijdig bepalen of wijzigen. De leveringstermijn bedraagt maximaal 8 maanden vanaf de betaling van het voorziene voorschot, doch als deze overschreden wordt, zal de Interieurstylist de Opdrachtgever hiervan op de hoogte brengen tenzij de Opdrachtgever uitdrukkelijk heeft ingestemd met een langere leveringstermijn. Als de Opdrachtgever hier niet mee ingestemd heeft en de levering niet binnen de periode van 8 maanden kan geschieden, dan dient de Opdrachtgever de Interieurstylist hiervoor in gebreke te stellen en een passende termijn voor te stellen om tot levering over te gaan. Levert de Interieurstylist niet binnen die termijn dan kan de Opdrachtgever zijn bestelling van het niet geleverde product kosteloos annuleren, terugbetaling verkrijgen en aanspraak maken op een schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag van het niet geleverde product met een minimum van 25 EUR en een maximum van 250 EUR.

6.5. De Opdrachtgever of diens vertegenwoordiger dient het aantal en de toestand van de goederen verplicht te controleren op het moment van levering. Alle zichtbare gebreken moeten vermeld worden op de leveringsbon die ondertekend moet worden terugbezorgd aan de vervoerder/Interieurstylist. Het aannemen van een zending, zonder schriftelijke opmerkingen op de vrachtbrief of de leveringsbon geldt als onweerlegbaar vermoeden dat het geleverde vrij van zichtbare gebreken was. De Opdrachtgever of diens vertegenwoordiger zal specifiek elke beschadiging aan de verpakking laten vermelden. Deze bepaling doet geen afbreuk aan de rechten van de Opdrachtgever terzake van de overeenstemming zoals bepaald in art. 1649 bis e.v. BW.

ARTIKEL 7: WAARBORG EN WETTELIJKE GARANTIES

7.1. Bij levering van de goederen dient de Opdrachtgever of diens vertegenwoordiger een controle op zichtbare gebreken te doen. In geval van tijdig gemelde zichtbare gebreken, waarvoor de Interieurstylist verantwoordelijk is en die buiten de wettelijke bescherming van de Opdrachtgevervallen inzake de leveringsplicht in overeenstemming met de overeenkomst, zal de Interieurstylist de keuze hebben om ofwel de gebrekkige producten te vervangen door identieke conforme producten, ofwel een prijsvermindering voor de gebrekkige producten toe te staan. De waarborg van de Interieurstylist beperkt zich in alle andere gevallen tot wat wettelijk is voorzien in art. 1649bis e.v. BW. De wettelijke garantie bedraagt 2 jaar te rekenen vanaf de levering, conform art. 1649quater B.W. Deze bepaling geldt eveneens op plaatsingen die door Interieurstylist worden voorzien.

7.2. De Interieurstylist kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor elke vorm van verkeerd gebruik van het verkochte product buiten zijn tussenkomst. Alle garantiebepalingen vervallen terzake van de wijzigingen die de Opdrachtgever aanbrengt met inbegrip van de gevolgen van deze wijzigingen. Gebreken of vervormingen van gebruikte grondstoffen die onderhevig zijn aan natuurlijke werking kunnen niet aan de Interieurstylist ten laste worden gelegd. Worden derhalve niet als gebrek beschouwd, verkleuren van hout, textiel, vezelstoffen en leder, alsook het ‘werken’ van hout, voorzover deze verkleuring of dit werken vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen zijn, of volgens de gebruiken in de meubelsector algemeen aanvaard worden of eigen zijn aan de gebruikte materialen.

7.3. Onverminderd het bepaalde in artikel 3, dienen klachten over gebreken van producten of van de uitgevoerde werken op straffe van verval van rechten bij aangetekend schrijven gemeld te worden aan de Interieurstylist binnen de twee maanden vanaf de levering en/of plaatsing bij zichtbare gebreken indien geen vrachtbrief of leveringsbon voorhanden is of vanaf de ontdekking ingeval van verborgen gebreken. De vrijwaringsplicht voor alle gebreken door de Interieurstylist dooft uit na twee jaar te rekenen vanaf de leveringsdatum. De vordering in rechte van de Opdrachtgever moet in alle gevallen op straffe van verval ingesteld worden binnen het jaar vanaf de dag waarop de Opdrachtgever de niet overeenstemming of het gebrek heeft vastgesteld zonder dat die termijn voor het einde van de termijn van twee jaar mag verstrijken.

7.4. Indien de installatie van aangekochte elektrische producten door de Interieurstylist of onder diens verantwoordelijkheid wordt uitgevoerd, garandeert de Opdrachtgever een bestaande technisch aangepaste en wettelijk goedgekeurde elektrische installatie in het desbetreffend gebouw en ontslaat hij dienvolgens de Interieurstylist van elk verder onderzoek en elke aansprakelijkheid terzake. De Opdrachtgever verbindt zich ertoe om voorafgaandelijk aan de gebeurlijke plaatsing, de Interieurstylist volledig te informeren terzake van alle nutsleidingen en relevante kenmerken van het gebouw. Bij inbreuk op deze verplichting kan de Interieurstylist niet aansprakelijk gesteld worden voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade aan of te wijten aan het gebouw en alle toebehoren met inbegrip van nutsleidingen. Deze bepaling doet geen afbreuk aan de rechten van de Opdrachtgever terzake van de overeenstemming zoals bepaald in art. 1649 bis e.v. BW en andere bepalingen van dwingend recht. De waarborg beperkt zich enkel tot de goederen die onder de wettelijke bepalingen vallen met uitzondering van werkuren en verplaatsingen.

ARTIKEL 8: SCHADEVERGOEDINGEN

De Interieurstylist is niet gehouden tot welke schadevergoeding dan ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zou zijn van door haar geleverde goederen of diensten, behalve in geval van zware fout of opzet. Dit laat de wettelijke rechten van de Opdrachtgever onder art. 7 onverlet. De aansprakelijkheid van de Interieurstylist is alleszins beperkt tot de factuurwaarde van de geleverde goederen/diensten. In geen geval kan de Interieurstylist worden aangesproken voor enige onrechtstreekse schade zoals, doch niet beperkt tot, verlies van inkomsten, verlies van contracten, kapitaalkosten, beperking van rendement of gelijk welke andere verliezen of gevolgschade, zowel aan de Opdrachtgever als aan derden. Deze beperking is evenwel niet van toepassing in geval van overlijden of lichamelijk letsel van de Opdrachtgever ten gevolge van doen of nalaten van de Interieurstylist.

ARTIKEL 9: PRIJZEN

9.1. De prijs van de goederen is vast en met inbegrip van de belasting over de toegevoegde waarde (BTW). Zijn hierin niet begrepen: erelonen voor inrichtingsadvies, transportkosten, opslag- en overslagkosten, verzekeringskosten, de kosten voor de plaatsing en montage van de goederen alsmede de verplaatsingskosten en eventuele reis-en verblijfskosten van de Interieurstylist. Deze kosten worden apart aangerekend aan de Opdrachtgever. De manier waarop de prijs voor deze kosten moet worden berekend, wordt in de bijzondere voorwaarden van de overeenkomst tussen Interieurstylist en Opdrachtgever uiteengezet.

9.2. Indien op verzoek van de Opdrachtgever wijzigingen worden aangebracht aan de leveringstermijn en/of –plaats en/of –omstandigheden, of indien de Opdrachtgever verkeerde inlichtingen heeft verstrekt krjjgt de Interieurstylist het recht extra kosten aan te rekenen. Indien vóór de leveringsdatum de BTW wijzigingen ondergaat wordt de totale prijs in dezelfde mate aangepast.

ARTIKEL 10: FACTURATIE/BETALINGSMODALITEITEN

10.1. Aan de Opdrachtgever zal een factuur bezorgd worden. Indien geen e-mailadres werd opgegeven, wordt de factuur verzonden via de traditionele post. De Interieurstylist is steeds gerechtigd, behoudens andersluidend beding, deelfacturen op te stellen naargelang van de vordering van de door haar uitgevoerde diensten en/of geleverde goederen.

10.2. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende bepaling, zijn alle facturen van de Interieurstylist contant betaalbaar, uiterlijk binnen de 14 kalenderdagen na factuurdatum. Protest dient binnen de 8 kalenderdagen gemotiveerd en per aangetekend schrijven ter kennis gebracht te worden van de Interieurstylist, omvattende de concrete onderdelen van de (deel)factuur waarop het protest slaat en de concrete redenen ervan. Eventueel protest sluit niet uit dat alvast de onderdelen van de factuur waarop het protest niet slaat, tijdig betaald dienen te worden.

10.3. Bij niet-betaling van het geheel of een gedeelte van de prijs op de vervaldag is de Opdrachtgever van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een jaarlijkse intrest van 10% verschuldigd op de openstaande schuld te rekenen vanaf de vervaldag en een schadebeding van 10% op het totale factuurbedrag met een minimum van 100 EUR. Behalve bij aankoop op afstand en onverminderd de mogelijkheid om desgevallend betaling van een waarborgsom of na de bedenktijd een voorschot te vragen, heeft de Interieurstylist het recht om de betaling te eisen hetzij voorafgaandelijk aan de levering hetzij op het ogenblik van de levering. De Interieurstylist heeft in voornoemde gevallen nog steeds het recht om alvorens te leveren eenzijdig bijkomende betalingsgaranties, voorschotten of waarborgen te eisen.

10.4. Elke wanbetaling brengt de opeisbaarheid mee van de openstaande facturen en geeft de Interieurstylist het recht, na ingebrekestelling, hetzij eventuele toekomstige leveringen op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht op schadevergoeding.

ARTIKEL 11: EIGENDOMSVOORBEHOUD

De Interieurstylist maakt terzake uitdrukkelijk eigendomsvoorbehoud over alle geleverde goederen zelfs indien deze werden geplaatst en zulks tot de dag van de volledige betaling van hoofdsom, intresten, schadebeding, erelonen en kosten. Alle door de Interieurstylist geplaatste roerende goederen worden onweerlegbaar geacht niet blijvend aan het erf verbonden en dus verwijderbaar te zijn. Grensoverschrijdende betaalopdrachten worden enkel als voldaan beschouwd indien de eventuele extra overschrijvingskosten door de Opdrachtgever werden betaald.

ARTIKEL 12: CONTRACTBREUK

De Opdrachtgever en Interieurstylist zijn ertoe gehouden de overeenkomst uit te voeren tenzij bij overmacht. Ingeval van contractbreuk is de ene partij aan de andere een forfaitaire vergoeding verschuldigd gelijk aan minimum 5% van de totale prijs of, indien de geleden schade en de kosten hoger zijn, de bewijsbare schade en meerkost. Deze meerkost omvat o.a. annulatie-, administratie-, verzekerings- en alle transportkosten. Overmacht bestaat in geval van maar is niet beperkt tot oorlog, nationale of internationale conflicten, staking, lock-out, gebrek aan vervoermateriaal of grondstoffen en brand. De uitvoering van de overeenkomst zal in geval van voortdurende en ononderbroken overmacht worden opgeschort voor de duur ervan. Dit gedurende een maximale duur van zes maand. Ingeval de overmacht nog bestaat na het verstrijken van deze termijn is de overeenkomst van rechtswege ontbonden zonder dat een partij aan de andere enige vergoeding is verschuldigd.

ARTIKEL 13: NIETIGHEID

Indien één van de clausules van de Algemene Voorwaarden nietig zou worden verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de andere clausules niet aantasten en zullen de Interieurstylist en de Opdrachtgever zich inspannen om onmiddellijk en te goeder trouw een geldige clausule met hetzelfde economisch effect te onderhandelen. Indien een clausule of een onderdeel ervan onmogelijkerwijze strijdig zou zijn met enige bepaling van dwingend recht dan komt deze laatste bepaling van rechtswege in de plaats van de strijdige bepaling.

ARTIKEL 14: GESCHILLEN – KLACHTEN

Voor elk geschil in verband met dit contract heeft de eisende partij de mogelijkheid om beroep te doen op een conventionele bemiddelingsprocedure of op om het even welke alternatieve manier van geschillenbeslechting of een procedure aanhangig te maken voor de gewone rechtbank. Wat de bemiddeling betreft kan de Opdrachtgever kosteloos een beroep doen op de bemiddelingsdienst via contact@consumentenombudsdienst.be en dit voor alle klachten die schriftelijk werden ingediend bij de Interieurstylist sinds minder dan een jaar en die niet werden opgelost. In geval van klachten kan de Opdrachtgever zich wenden tot volgend adres: SATORI BV, Sparrenhofstraat 147, B-9100 Sint-Niklaas, België.

ARTIKEL 15: TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTBANK

De Algemene Voorwaarden en elke overeenkomst waarop de Algemene Voorwaarden van toepassing is, wordt beheerst door het Belgisch recht. De bevoegde rechtbank wordt aangeduid volgens art. 624 van het Gerechtelijk Wetboek.

ARTIKEL 16: PREVENTIE NAMAAK

De Interieurstylist biedt te allen tijde enkel producten aan die zij aankoopt bij de originele fabrikanten en hun groothandelaars met uitzondering van antieke voorwerpen. Bij twijfel rond de echtheid van producten kan de Opdrachtgever meer informatie/tips vinden op https://www.eccbelgie.be/. Bij vermoeden van namaak kan de Opdrachtgever steeds een klacht indienen via het Meldpunt: https://meldpunt.belgie.be/meldpunt/nl/welkom

ARTIKEL 17: PRIVACYVERKLARING/GDPR

Uw persoonsgegevens worden door SATORI BV, Sparrenhofstraat 147, 9100 Sint-Niklaas verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw offerte/bestelling/aankoop en voor direct marketing (om u nieuwe producten of diensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven aan derden. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen via ines@inesvanmele.be. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).

ARTIKEL 1: TOEPASSINGSGEBIED

1.1. Huidige algemene voorwaarden en de bijzondere voorwaarden vermeld in het contract, maken tezamen met het contract het voorwerp uit van de overeenkomst tussen partijen. In geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en de bepalingen van de bijzondere voorwaarden vermeld in het contract, zullen deze laatste voorrang hebben. De voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten gesloten tussen SATORI BV, met ondernemingsnummer 0670.898.223 en gevestigd in de Sparrenhofstraat 147, 9100 Sint-Niklaas (hierna de “Interieurstylist”) en de Opdrachtgever, en hebben voorrang op de algemene voorwaarden van de Opdrachtgever zelfs indien die voorzien dat ze voorrang hebben op deze algemene voorwaarden. Bijgevolg sluit de Interieurstylist enkel overeenkomsten af onder huidige voorwaarden met uitsluiting van alle andere voorwaarden.

1.2. Deze voorwaarden zijn zowel van toepassing bij verkoop als bij dienstverlening zoals interieuradvies, coördinatie en begeleiding, uitvoering van werken zoals het plaatsen en montage van de verkochte goederen, in casu los meubilair, accessoires, raamaankleding, binnenverlichting en electro. Het plaatsen van de goederen houdt nooit verband met de stabiliteit van het gebouw.

1.3. In geval de Opdrachtgever met bepaalde voorwaarden niet akkoord gaat, dient hij de Interieurstylist daarvan op straffe van verval op de hoogte te brengen binnen vijf kalenderdagen na ontvangst van de algemene voorwaarden en in ieder geval ten laatste bij de totstandkoming van de overeenkomst. Deze voorwaarden worden onweerlegbaar geacht ter kennis te zijn gebracht van de Opdrachtgever voor de totstandkoming van de overeenkomst. Door de bestelling aanvaardt de Opdrachtgever deze voorwaarden.

ARTIKEL 2: OFFERTES/AANBIEDINGEN

2.1. De offertes/aanbiedingen gegeven aan de Opdrachtgever hebben slechts een geldigheidsduur van 4 weken waarna zij eventueel onderhevig zijn aan prijswijzigingen. De offertes/aanbiedingen zijn steeds opgesteld op basis van de gegevens verstrekt door de Opdrachtgever of diens vertegenwoordiger.

2.2. Afbeeldingen, maat- en gewichtsopgaven, enz. welke de Interieurstylist verstrekt in catalogi, website, reclamemateriaal of anderszins, zijn voor haar niet bindend en uitsluitend bedoeld om een voorstelling te geven van het aangeboden artikel. De door de Interieurstylist overhandigde stalen zijn slechts ter aanduiding gegeven en kunnen wat de kleur betreft verschillen van de geleverde materialen. Afwijkingen in welke vorm dan ook geven de Opdrachtgever niet het recht de goederen te weigeren, betaling achterwege te laten of schadevergoeding te eisen. 3D concepten gelden niet met absolutie precisie/waarheid, doch zijn louter richtinggevend.

ARTIKEL 3: BESTELLING/CONTRACTAFSLUITING

Een bestelling door de Opdrachtgever wordt slechts bindend nadat ze uitdrukkelijk werd aanvaard door de Interieurstylist. De bestelling wordt gevolgd door de ondertekening van een overeenkomst waarin de bijzondere voorwaarden van de overeenkomst worden uiteengezet. De overeenkomst wordt ten laste van de Interieurstylist slechts van kracht en naar haar keuze vanaf de datum van betaling van het voorziene voorschot of vanaf de datum van ondertekening van het contract; ten laste van de Opdrachtgever is de overeenkomst van kracht vanaf de datum van ondertekening van het contract. Annuleren van de bestelling is niet mogelijk tenzij na voorafgaand schriftelijk akkoord.

ARTIKEL 4: BORGSOM

Het is de Interieurstylist toegelaten in het algemeen een borgsom te vragen van de Opdrachtgever als voorwaarde voor de levering. Deze borgsom vertegenwoordigt hoogstens 100% van de totale prijs.

ARTIKEL 5: LEVERINGEN

5.1. De door de Interieurstylist gestelde leveringstermijnen zjin slechts benaderend, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Een vertraging in de levering of de uitvoering van werken kan nooit aanleiding geven tot het vorderen van eender welke schadevergoeding, tot de opzegging van de overeenkomst door de Opdrachtgever, tot weigering de goederen in ontvangst te nemen of tot weigering van volledige betaling van de overeengekomen prijs, zelfs in geval van grove fout in hoofde van de Interieurstylist of in geval van grove fout of opzet in hoofde van de aangestelden of uitvoeringsagenten van de Interieurstylist. Indien door toedoen van de Opdrachtgever de termijnen overschreden worden, heeft de Interieurstylist het recht een schadevergoeding te vorderen. De Interieurstylist heeft het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten en te factureren.

5.2. De goederen worden verzonden op risico en gevaar van de Interieurstylist. Behoudens het uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van de Interieurstylist, worden de goederen geleverd op de plaats van bestemming aangeduid in de bestelbon van de Interieurstylist. De Interieurstylist behoudt zich het recht voor een levering op te schorten of te weigeren bij niet-betaling op de vervaldag van het voorziene voorschot.

5.3. De Opdrachtgever of diens vertegenwoordiger dient ervoor te zorgen dat de goederen en/of diensten door de Interieurstylist of diens aangestelden of uitvoeringsagenten op een normale manier kunnen geleverd en geïnstalleerd worden op de overeengekomen plaats en leveringsdatum en voorziet een gemakkelijke toegang. Indien hieraan niet is voldaan, is de Opdrachtgever ertoe gehouden alle schade, met inbegrip van wachturen, bewaringskosten en kosten voor het behoud van de zaak, in hoofde van de Interieurstylist te vergoeden. Het lossen gebeurt steeds vanop een harde en goed berijdbare weg. Beschadigingen die ontstaan aan verhardingen bij het lossen zijn nooit ten laste van de Interieurstylist.

5.4. De Opdrachtgever of diens vertegenwoordiger dient het aantal en de toestand van de goederen verplicht te controleren op het moment van levering. Alle zichtbare deuken, scheuren of andere beschadigingen op de verpakking moeten vermeld worden op de leveringsbon die ondertekend moet worden terugbezorgd aan de vervoerder/Interieurstylist. Het aannemen van een zending, zonder schriftelijke opmerkingen op de vrachtbrief of de leveringsbon geldt als onweerlegbaar vermoeden dat het geleverde in conforme staat was met de bestelling en derhalve vrij van zichtbare gebreken.

ARTIKEL 6: WAARBORG

6.1. In geval van zichtbare gebreken op de goederen, waarvoor de Interieurstylist verantwoordelijk is, zal de Interieurstylist de keuze hebben om ofwel de gebrekkige producten te vervangen door identieke conforme producten, ofwel een prijsvermindering voor de gebrekkige producten toe te staan. De waarborg van de Interieurstylist beperkt zich in ieder geval, zowel voor zichtbare als verborgen gebreken, tot vervanging van de producten en, indien dit niet mogelijk is, tot teruggave van de gefactureerde prijs.

6.2. De Interieurstylist kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor elke vorm van verkeerd gebruik van het verkochte product buiten zijn tussenkomst. Alle garantiebepalingen vervallen terzake van de wijzigingen die de Opdrachtgever aanbrengt met inbegrip van de gevolgen van deze wijzigingen. Gebreken of vervormingen van gebruikte grondstoffen die onderhevig zijn aan natuurlijke werking kunnen niet aan de Interieurstylist ten laste worden gelegd. Worden derhalve niet als gebrek beschouwd, verkleuren van hout, textiel, vezelstoffen en leder, alsook het ‘werken’ van hout, voorzover deze verkleuring of dit werken vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen zijn, of volgens de gebruiken in de meubelsector algemeen aanvaard worden of eigen zijn aan de gebruikte materialen. Producten die gebonden of gevlochten zijn met pitriet, kan de Interieurstylist niet waarborgen.

6.3. Onverminderd het bepaalde in artikel 2, dienen klachten over gebreken van producten of van de uitgevoerde werken op straffe van verval van rechten bij aangetekend schrijven gemeld te worden aan de Interieurstylist: (I) bij zichtbare gebreken, indien geen vrachtbrief of leveringsbon voorhanden is, binnen de acht kalenderdagen vanaf de levering en/of plaatsing (II) bij verborgen gebreken vanaf de ontdekking. De vrijwaringsplicht voor verborgen gebreken door de Interieurstylist dooft uit na één jaar te rekenen vanaf de factuurdatum. De vordering in rechte van de Opdrachtgever moet in alle gevallen op straffe van verval ingesteld worden binnen het jaar na de ingebrekestelling.

6.4. Indien de installatie van aangekochte elektrische producten door de Interieurstylist of onder diens verantwoordelijkheid wordt uitgevoerd, garandeert de Opdrachtgever een bestaande technisch aangepaste en wettelijk goedgekeurde elektrische installatie in het desbetreffend gebouw en ontslaat hij dienvolgens de Interieurstylist van elk verder onderzoek en elke aansprakelijkheid terzake. De waarborg beperkt zich enkel tot de goederen die onder de wettelijke bepalingen vallen met uitzondering van werkuren en verplaatsingen.

ARTIKEL 7: SCHADEVERGOEDINGEN

Onverminderd het bepaalde in art. 6.1. zal de Interieurstylist enkel instaan voor schade die het gevolg is van zware fout of opzet. De Interieurstylist staat echter niet in voor schade voortvloeiend uit zware fout of opzet van haar aangestelden of uitvoeringsagenten. In geen geval kan de Interieurstylist worden aangesproken voor enige onrechtstreekse schade zoals, doch niet beperkt tot, verlies van inkomsten, verlies van contracten, kapitaalkosten, beperking van rendement of gelijk welke andere verliezen of gevolgschade, zowel aan de Opdrachtgever als aan derden. De Opdrachtgever verzaakt uitdrukkelijk aan elke vordering tegen de Interieurstylist die rechtstreeks of onrechtstreeks te maken heeft met de installatie, hetzij door de Opdrachtgever zelf hetzij door derden aangesteld door de Opdrachtgever, van de verkochte producten.De aansprakelijkheid van de Interieurstylist is alleszins beperkt tot de factuurwaarde van de geleverde goederen/diensten.

ARTIKEL 8: PRIJZEN

De prijzen zijn vrijblijvend, excl. BTW en overheidsheffingen, onder voorbehoud van fouten en zullen in geen geval en onder geen enkele voorwaarde het voorwerp uitmaken van enige korting, behoudens het schriftelijk en uitdrukkelijk akkoord van de Interieurstylist. Indien er tussen de datum van de overeenkomst en levering van de goederen en/of diensten een bewijsbare prijswijziging is vanwege de fabrikant of uitvoeringsagent, zal deze doorgerekend worden aan de Opdrachtgever. Alle taxen en heffingen zijn ten laste van de Opdrachtgever. In geval van verhoging van invoerrechten, koersschommelingen en taxen met meer dan 5% worden de prijzen in diezelfde mate aangepast.

ARTIKEL 9: FACTURATIE/ BETALINGSMODALITEITEN

9.1. Aan de Opdrachtgever zal een factuur bezorgd worden. Indien geen e-mailadres ter beschikking is, wordt de factuur ter hand gesteld bij de levering of verzonden via de post. De Interieurstylist is steeds gerechtigd, behoudens andersluidend beding, deelfacturen op te stellen naargelang van de vordering van de door haar uitgevoerde diensten en/of geleverde goederen.

9.2. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende bepaling, zijn alle facturen van de Interieurstylist contant betaalbaar, uiterlijk binnen de 8 kalenderdagen na factuurdatum. Protest dient binnen de 8 kalenderdagen gemotiveerd en per aangetekend schrijven ter kennis gebracht te worden van de Interieurstylist, omvattende de concrete onderdelen van de (deel)factuur waarop het protest slaat en de concrete redenen ervan. Eventueel protest sluit niet uit dat alvast de onderdelen van de factuur waarop het protest niet slaat, tijdig betaald dienen te worden.

9.3. Bij niet-betaling van het geheel of een gedeelte van de prijs op de vervaldag is de Opdrachtgever van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een jaarlijkse intrest van 12% verschuldigd op de openstaande schuld te rekenen vanaf de vervaldag en een schadebeding van 10% op het totale factuurbedrag met een minimum van 100 EUR. De Interieurstylist heeft het recht om de betaling te eisen hetzij voorafgaandelijk aan de levering hetzij op het ogenblik van de levering. De Interieurstylist heeft in voornoemde gevallen nog steeds het recht om alvorens te leveren eenzijdig bijkomende betalingsgaranties, voorschotten of waarborgen te eisen. De Interieurstylist kan de levering opschorten met kosten lastens de Opdrachtgever bij gebreke aan contante betaling of bij gebreke aan voldoende betalingsgaranties.

9.4. De Opdrachtgever verzaakt uitdrukkelijk aan elke vorm van schuldvergelijking of van betalingsopschortende exceptie. Elke wanbetaling brengt de opeisbaarheid mee van de openstaande facturen en geeft de Interieurstylist het recht om alle toekomstige leveringen op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht op schadevergoeding.

ARTIKEL 10: EIGENDOMSVOORBEHOUD

De Interieurstylist maakt terzake uitdrukkelijk eigendomsvoorbehoud over alle geleverde goederen zelfs indien deze werden geplaatst en zulks tot de dag van de volledige betaling van hoofdsom, intresten, schadebeding, prestatievergoedingen en kosten. Alle door de Interieurstylist geplaatste roerende goederen worden onweerlegbaar geacht niet blijvend aan het erf verbonden en dus verwijderbaar te zijn. De Interieurstylist heeft bij wanbetaling het recht om alle geleverde en zelfs gemonteerde goederen terug te nemen, desnoods onder rechterlijk gezag in kortgeding. Grensoverschrijdende betaalopdrachten worden enkel als voldaan beschouwd indien de eventuele extra overschrijvingskosten door de Opdrachtgever werden betaald.

ARTIKEL 11: BEËINDIGING-VERBREKING

De Opdrachtgever kan de overeenkomst niet verbreken behoudens in geval van zware en opzettelijke fout van de Interieurstylist. Indien de Opdrachtgever de overeenkomst toch zou verbreken zonder zware en opzettelijke fout van de Interieurstylist te kunnen inroepen, heeft de Interieurstylist recht op een forfaitaire schadevergoeding van 15% van de totale contractprijs exclusief BTW vermeerderd met 250 EUR t.t.v. administratieve kosten. Huidige bepaling laat onverlet de verschuldigdheid van reeds opgestelde facturen. De Interieurstylist behoudt zich wel het recht voor een hoger bedrag te eisen dan het bovenvermelde bedrag indien zij kan aantonen dat haar schade hoger is.

ARTIKEL 12: OVERMACHT

De Interieurstylist is ontlast van iedere vorm van overmacht, met inbegrip van, maar niet beperkt tot oorlog, nationale of international conflicten, staking, lock-out, gebrek aan vervoermateriaal of grondstoffen en brand. De uitvoering van de overeenkomst zal in geval van overmacht worden opgeschort voor de duur van de overmacht zonder dat de Opdrachtgever gerechtigd is enige schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst te vorderen van de Interieurstylist.

ARTIKEL 13: NIETIGHEID

Indien één van de clausules van de algemene voorwaarden nietig zou worden verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de andere clausules niet aantasten en zullen de Interieurstylist en de Opdrachtgever zich inspannen om onmiddellijk en te goeder trouw een geldige clausule met hetzelfde economisch effect te onderhandelen.

ARTIKEL 14: TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTBANK

De algemene voorwaarden en elke overeenkomst waarop de algemene voorwaarden van toepassing is, wordt beheerst door het Belgisch recht. Het Nederlands zal de enige proceduretaal zijn. De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar de maatschappelijke zetel van de Interieurstylist is gelegen, zijn uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van elk geschil met betrekking tot de geldigheid, de toepassing, de interpretatie en de uitvoering van de algemene voorwaarden en met betrekking tot de totstandkoming, de geldigheid, de interpretatie en de uitvoering van elke overeenkomst waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn.